องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 384 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 11 รายการ (วัสดุ ศพด.อบต.จันอัด) [ 11 มี.ค. 2567 ]19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]10
3 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) [ 23 ม.ค. 2567 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]24
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]17
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]13
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]19
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]14
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]14
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ให้เจ้าของรถเกี่ยวข้าวยื่นแบบเพื่อเสียภาษีรถกี่ยวข้าว ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]15
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง กำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้นำ้มันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]14
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 2 ต.ค. 2566 ]33
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบียความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]33
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]34
16 รายงานผลการดำเนินตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) งบประมาณปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2566 ]40
17 ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]45
18 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 4 เม.ย. 2566 ]48
19 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน [ 3 เม.ย. 2566 ]36
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20