องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ของอบต.จันอัด [ 25 ธ.ค. 2560 ]193
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 [ 7 ก.ย. 2558 ]195
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 [ 7 ก.ย. 2558 ]410
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2554 [ 7 ก.ย. 2558 ]430
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การควบคุมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา [ 7 ก.ย. 2558 ]434
6 ข้อบัญญัติตำบลจันอัด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553 [ 7 ก.ย. 2558 ]411
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การควบุคมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 [ 7 ก.ย. 2558 ]427
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พ.ศ.2554 [ 7 ก.ย. 2558 ]408
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553 [ 7 ก.ย. 2558 ]410
10 ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ส.2551 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]116
11 ประกาศ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พ.ศ.2553 [ 26 พ.ย. 2553 ]110