องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตัวชี้วัดที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมที่นำไปดำเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
2 ตัวชี้วัดที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี [ 11 มิ.ย. 2567 ]6
3 ตัวชี้วัดที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
4 ตัวชี้วัดที่ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี [ 11 มิ.ย. 2567 ]4
5 ตัวชี้วัดที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา โดยมีการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้าย และจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะให้เหมาะสม การจัดทำสื่อประชาส [ 11 มิ.ย. 2567 ]5