องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของอบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของอบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560) 

    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของอบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด