องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตัวอย่างแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]261
2 ตัวอย่างแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]239
3 ตัวอย่างแบบคำขอรับการสนับสนุนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) [ 2 ต.ค. 2560 ]220
4 ตัวอย่างแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 2 ต.ค. 2560 ]271
5 ตัวอย่างแบบคำร้องทั่วไป [ 2 ต.ค. 2560 ]240
6 ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2560 ]233
7 แบบคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 2 ต.ค. 2560 ]211
8 ตัวอย่างแบบคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 2 ต.ค. 2560 ]279
9 แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]225
10 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 พ.ย. 2559 ]213
11 หลักฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 7 พ.ย. 2559 ]241
12 แบบรับรองสถานะครัวเรือน [ 7 พ.ย. 2559 ]213
13 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 7 พ.ย. 2559 ]236
14 หนังสือร้องทุกข์ [ 7 พ.ย. 2559 ]210
15 คำร้องทั่วไป(กองช่าง) [ 7 พ.ย. 2559 ]208
16 แบบคำขอรับการสนับสนุนสมาชิก อปพร. [ 7 พ.ย. 2559 ]208
17 แบบคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการ [ 7 พ.ย. 2559 ]243
18 แบบคำขอรับใบอนุญาต [ 7 พ.ย. 2559 ]254
19 คำร้องขออนุญาตโฆษณา [ 7 พ.ย. 2559 ]214
20 แบบคำขออนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2553 [ 7 พ.ย. 2559 ]205
 
หน้า 1|2