องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 53.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม [ 7 มิ.ย. 2567 ]12
2 64.จำนวนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
3 65.การเก็บขนและกำจัดขยะแบบแยกประเภท [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
4 69.จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
5 49.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน [ 7 มิ.ย. 2567 ]10
6 76.การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อรับการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
7 77.การดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
8 ตัวชี้วัดที่ี 30 ร้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานผลการตรวจสอบถนนประจำปี [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
9 เรื่อง ตัวชี้วัดที่ 33 [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
10 67.จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง [ 6 มิ.ย. 2567 ]2
11 41.การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สู้อายุ [ 6 มิ.ย. 2567 ]7
12 48.การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ [ 6 มิ.ย. 2567 ]7
13 47.จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ) [ 6 มิ.ย. 2567 ]6
14 50.การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่แค่ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ) [ 6 มิ.ย. 2567 ]8
15 66.ร้อยละของหมู่บ้าน /ชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง ครบทั้ง 4 ประเภท [ 6 มิ.ย. 2567 ]4
16 39. จำนวนแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค [ 5 มิ.ย. 2567 ]7
17 38. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อม การรับมือโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่การให้ความรู้) [ 5 มิ.ย. 2567 ]3
18 44. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 5 มิ.ย. 2567 ]4
19 70. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ [ 5 มิ.ย. 2567 ]3