องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 การบริการพื้นฐาน

 

 

หมู่ที่

ประเภทถนน

คอนกรีต/จำนวน

ลาดยาง/จำนวน

หินคลุก/จำนวน

ลูกรัง/จำนวน

ดิน/จำนวน

อื่น ๆ

1

7

-

3

-

2

-

2

1

1

1

-

2

2

3

6

-

-

-

6

-

4

8

1

4

2

7

-

5

5

-

5

-

9

-

6

3

1

1

-

3

-

7

4

1

4

-

4

-

8

3

1

2

-

-

-

รวม

37

5

18

2

30

2

 

                                         

 

การโทรคมนาคม

(1)  โทรศัพท์สาธารณะ                    

              จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณ  มีหมู่บ้านละ  1   ตู้    จำนวน  8   ตู้

 

การไฟฟ้า

 

(1)  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า                                          จำนวน                  8              หมู่บ้าน

(2)  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                                       จำนวน         4,870           คน