องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม

                 การศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  มีโรงเรียนของรัฐฯอยู่   3  แห่ง  คือ       

                        (1)  โรงเรียนประถมศึกษาบ้านด่านติง       จำนวนนักเรียน     104    คน

                                                                                                    จำนวนครู                 7    คน

                        (2)  โรงเรียนประถมศึกษาบ้านจันอัด                 จำนวนนักเรียน     136    คน

                                                                                                    จำนวนครู                 8    คน

                        (3)  โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านเหล่า                            จำนวนนักเรียน    419    คน

                                                                                                    จำนวนครู              25    คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

ประเภท

จำนวน

ชื่อ

สถานที่ตั้ง

1. วัด

5   แห่ง

 1. วัดสำโรง

2. วัดบ้านจันอัด

3. วัดบ้านเหล่า

4. วัดโค้งกระชาย

5. วัดบ้านด่านติง

หมู่ที่  1

หมู่ที่  2

หมู่ที่  3

หมู่ที่  4

หมู่ที่  5

2. สำนักสงฆ์

-

-

-

         

 การสาธารณสุข

1)  สถานีอนามัยประจำตำบล(สถานีอนามัยบ้านเหล่า)                                    จำนวน            1               แห่ง

(2)  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ     100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

(1)   ตำรวจบ้าน                                                                                                        จำนวน          5             คน                  

(2)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                              จำนวน       102           คน