องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

-  อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา    ทอเสื่อ  รับจ้าง    ค้าขายและรับราชการ

-   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล

วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย   โดยมี          จัดเก็บเอง

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย      ขนาดความจุ       750       กิโลกรัม     

การพาณิชย์

-  ร้านค้า   (ขายของชำ)                               จำนวน                 54              แห่ง

-  ตลาดสด   เป็นตลาดนัด                          จำนวน                  2                ครั้ง/เดือน

 -  โรงสี                                                          จำนวน                  4                แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)              จำนวน                  7               ราย

-  ร้านเกมส์                                                    จำนวน                   2               แห่ง

- ร้านเสริมสวย                                              จำนวน                   1              แห่ง

- อู่ซ่อมรถ                                                       จำนวน                   5              แห่ง