องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

  วิสัยทัศน์  (Vision)    การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

“ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล”

 

        พันธกิจ / ภารกิจ (Mission)  

                   1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 

                   2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

                   3.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริงแรงงานฝีมือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซี่ยน สนับสนุนการสร้างรายได้
ของประชาชน

                   4.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

                   5.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

                   6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น

                   7. การป้องและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น

                 8. ให้การบริการแก่ประชาชน และบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

                                       9. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รักษาความสะอาดที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล