องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านสำโรง  หมู่ที่ 1

          หมู่บ้านสำโรงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่  ตั้งถิ่นฐานมานานแล้ว  ประวัติความเป็นมาอย่างไรไม่มีใครรู้ มีเพียงผู้เฒ่าเล่าว่า  แต่เดิมนั้น  มีต้นสำโรงอยู่ต้นหนึ่งขนาดใหญ่มากอยู่ใกล้กับศาลปู่ตา  เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงเรียกว่าหมู่บ้านสำโรง  และเมื่อมีการตั้งตำบลจันอัดขึ้น  หมู่บ้านสำโรงจึงให้เป็นหมู่บ้านที่หนึ่ง  ห่างจากอำเภอโนนสูง  13  กิโลเมตร

          ทิศเหนือเขตติดต่อกับบ้านคล้า

          ทิศตะวันออกเขตติดต่อกับบ้านดอน

          ทิศใต้เขตติดต่อกับบ้านปราสาท

          ทิศตะวันตกเขตติดต่อกับบ้านจันอัด

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน

1.        นายก้อน   ชูจันอัด   อดีตกำนันตำบลจันอัด

2.       นายคง  เกมกลาง

3.       นายอ่วม   สาจันอัด

4.       นายดอน   ปลั่งกลาง

5.       นายปลัก   กบกลาง

6.       นายนาค   กางร่มกลาง

7.       นายทองอยู่   บุญสันเทียะ

8.       นายอุดม   สาจันอัด

9.       นายสุรีย์   เมฆเคลื่อน