องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางสาวกฤตชญา  หันกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุวรรณี วันเฟื่องฟู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสุพัตรา  ดวงบุญชู
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุนันทพร  ซาสังข์ นางสาวภัทรสุดา แฝงจันอัด    นางสาวมยุรี  กกกลาง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก