องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
กองช่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน นายอนันต์ เกตุใหม่
จ่าเอกวาทิต เปรื่องการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน