องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
กองช่าง

นายสำเริง สอสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองช่าง-ว่าง- นายอนันต์ เกตุใหม่
จ่าเอกวาทิต เปรื่องการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน