องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
กองคลัง


นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคำ
ผู้อำนวยการกองคลังนางลัดดา สิงหล
นางสาวชนสร โชติมงคล
นางสาวนราพร สวนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ

 
 
นางอมรรัตน์ ทินกระโทก
นางสาวจินตภา กกกลาง
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คนงาน