องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
สำนักปลัด


พันจ่าเอกชลธิศ  จีนหลำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรจนา เจือจันทร์ ส.ต.อ.มิตรชาย  ศรีลาชัย นางสาววราภรณ์ ลุนโน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางมะลิวัลย์  อันชำนาญ น.ส.ดวงดาว  เสลากลาง ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
น.ส.แสงเทียน  ธนากลาง นางนก เกาะกลาง
นายอธิวัฒน์ แก้วพราย
คนงาน แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์

นายไพโรจน์ เนื้อนา
นายเนื่อง ไพรกลาง
พนักงานขับรถยนต์
ยาม