องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
สำนักปลัด


พันจ่าเอกชลธิศ  จีนหลำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรจนา เจือจันทร์ ส.ต.อ.มิตรชาย  ศรีลาชัย นางปังคำ  ใสบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นิติกรชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางมะลิวัลย์  อันชำนาญ น.ส.ดวงดาว  เสลากลาง จ่าเอกณัฐวุฒิ  บุญอาษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
น.ส.แสงเทียน  ธนากลาง นางนก เกาะกลาง
นายอธิวัฒน์ แก้วพราย
คนงาน แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์

นายไพโรจน์ เนื้อนา

นายจักริน  หมั่นการ
พนักงานขับรถยนต์

ยาม