องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
สำนักปลัด


พันจ่าเอกชลธิศ  จีนหลำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรจนา เจือจันทร์ ส.ต.อ.มิตรชาย  ศรีลาชัย นางสาววราภรณ์ ลุนโน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางมะลิวัลย์  อันชำนาญ น.ส.ดวงดาว  เสลากลาง พันจ่าเอกอภิชาติ  อ้อมเกาะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
น.ส.แสงเทียน  ธนากลาง นางนก เกาะกลาง
นายไพโรจน์ เนื้อนา
คนงาน แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์
นายจิตธิลักษณ์ เมืองอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

ยาม