องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวาทิต รอดวินิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
โทร. 081-9552438


พันจ่าเอกชลธิศ  จีนหลำ นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-6406059
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 093-5409535

นายสำเริง สอสูงเนิน นางสาวกฤตชญา  หันกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 087-8268764