องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายเทวินทร์ ดงอุทิศ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวีรพล เสือจันอัด
นายวาทิต รอดวินิจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุวิทย์ ชอบด่าน
นายพรชัย ปลั่งกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายราเมศ อิ่มจันอัด
นายสมยศ แก้วสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายเฉลิมพล ทินกระโทก
นางสาวสิริรัตน์ แช่มพุธทรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8