องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายประเทือง กอคูณกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
โทร.083-3652315


นายจำนอง กกกลาง
นายเสริม กอบัวกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
โทร.087-0627494
โทร.063-2437129

นายวิชา  แก้วจันอัก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
โทร.093-5603309

พนักงานส่วนตำบล


นายวาทิต รอดวินิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
โทร. 081-9552438
พันจ่าเอกชลธิศ  จีนหลำ นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-6406059
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 093-5409535

ว่าง นางสาวกฤตชญา  หันกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 087-8268764