องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


มอบเกียรติบัตร


เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  โดยนายกเสริม  แสนทวีสุข  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนางรัตน์  เล็กกลาง  เนื่องจากได้อุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จำนวน  1  งาน  19.7  ตารางวา
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23