องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย


เมื่อวันที่่ 20  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดได้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23