องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมตำบล


เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณา (ร่าง)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1  และ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23