องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตัวอย่างแบบคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการ [ 2 ม.ค. 2560 ]199
2 ตัวอย่างแบบคำร้องขออนุญาตโฆษณา [ 2 ม.ค. 2560 ]189
3 แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 พ.ย. 2559 ]225
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 พ.ย. 2559 ]213
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 พ.ย. 2559 ]216
6 แบบคำร้องทั่วไป [ 7 พ.ย. 2559 ]238
7 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 7 พ.ย. 2559 ]220
8 หลักฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 7 พ.ย. 2559 ]213
9 แบบรับรองสถานะครัวเรือน [ 7 พ.ย. 2559 ]230
10 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 7 พ.ย. 2559 ]225
11 หนังสือร้องทุกข์ [ 7 พ.ย. 2559 ]223
12 คำร้องทั่วไป(กองช่าง) [ 7 พ.ย. 2559 ]220
13 แบบคำขอรับการสนับสนุนสมาชิก อปพร. [ 7 พ.ย. 2559 ]220
14 แบบคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการ [ 7 พ.ย. 2559 ]217
15 แบบคำขอรับใบอนุญาต [ 7 พ.ย. 2559 ]220
16 คำร้องขออนุญาตโฆษณา [ 7 พ.ย. 2559 ]211
17 แบบคำขออนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2553 [ 7 พ.ย. 2559 ]208
18 ตัวอย่างแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ฏแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]193