องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (รอบที่ 2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]7
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (รอบที่ 2) [ 16 มิ.ย. 2563 ]8
3 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การทบทวนสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่อบต.จันอัด [ 16 มิ.ย. 2563 ]9
4 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัย อบต.จันอัด [ 26 พ.ค. 2563 ]12
5 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี [ 22 พ.ค. 2563 ]14
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การทบทวนสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่อบต.จันอัด [ 22 พ.ค. 2563 ]11
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (รอบที่ 1) [ 22 พ.ค. 2563 ]12
8 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 29 เม.ย. 2563 ]35
9 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 6/2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]11
10 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 5/2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]12
11 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]7
12 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 3และ4/2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]12
13 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 [ 20 ก.พ. 2563 ]14
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การใช้แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2563-2567 [ 17 ม.ค. 2563 ]15
15 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 2/2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]14
16 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 1/2563 [ 27 พ.ย. 2562 ]15
17 ประกาศเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2562 ]13
18 ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]61
19 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปี 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]44
20 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2562 ]10
21 ข้อบังคับอบต.จันอัดว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]60
22 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 25 ต.ค. 2562 ]55
23 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 25 ต.ค. 2562 ]60
24 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]55
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]66
26 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]72
27 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]73
28 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2562 ]76
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนดำ-สระโนนดินทราย(คลองโตนด) บ้านเหล่า หมู่ 3 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ส.ค. 2562 ]65
30 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 15/2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7