องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.จันอัด [ 24 พ.ย. 2563 ]5
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]10
3 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]11
4 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]11
5 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 2 ต.ค. 2563 ]19
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]15
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]14
8 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของอบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]19
9 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]18
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินแบบปิด หลังวัดบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]21
11 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]22
12 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]22
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2563 ]33
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การทบทวนสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่อบต.จันอัด [ 16 มิ.ย. 2563 ]40
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]26
16 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี [ 22 พ.ค. 2563 ]56
17 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การทบทวนสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่อบต.จันอัด [ 22 พ.ค. 2563 ]47
18 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (รอบที่ 1) [ 22 พ.ค. 2563 ]44
19 ข้อบังคับอบต.จันอัดว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]93
20 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 25 ต.ค. 2562 ]90
21 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]88
22 ประชาสัมพันธ์ เรื่อ กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างอบต.จันอัด [ 22 ต.ค. 2562 ]19
23 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]18
24 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]28
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2562 ]24
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนดำ-สระโนนดินทราย(คลองโตนด) บ้านเหล่า หมู่ 3 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ส.ค. 2562 ]94
27 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 15/2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]84
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนดำ-สระโนนดินทราย(คลองโตนด) บ้านเหล่า หมู่ 3 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 ส.ค. 2562 ]87
29 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 14/2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]88
30 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 13/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]98
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8