องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินแบบปิด หลังวัดบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]5
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]5
3 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]5
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]12
5 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด (วิธีสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2563 ]20
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ส.ค. 2563 ]14
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2563 ]14
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่องชีวิตวิถีใหม่ เริ่มออกแบบวันนี้ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย และมีความสุข #NewNormal [ 14 ก.ค. 2563 ]18
9 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (รอบที่ 2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]21
10 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (รอบที่ 2) [ 16 มิ.ย. 2563 ]21
11 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การทบทวนสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่อบต.จันอัด [ 16 มิ.ย. 2563 ]22
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]8
13 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัย อบต.จันอัด [ 26 พ.ค. 2563 ]28
14 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี [ 22 พ.ค. 2563 ]31
15 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การทบทวนสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่อบต.จันอัด [ 22 พ.ค. 2563 ]25
16 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (รอบที่ 1) [ 22 พ.ค. 2563 ]27
17 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 29 เม.ย. 2563 ]51
18 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 6/2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]26
19 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 5/2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]25
20 ประกาศเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2562 ]26
21 ข้อบังคับอบต.จันอัดว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]76
22 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 25 ต.ค. 2562 ]71
23 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 25 ต.ค. 2562 ]76
24 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]71
25 ประชาสัมพันธ์ เรื่อ กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างอบต.จันอัด [ 22 ต.ค. 2562 ]4
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]80
27 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]85
28 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]86
29 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]4
30 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8