องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


โครงการไข้เลือดออก


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน(พกพา)  ณ  หมู่ที่ 5  บ้านด่านติง