องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันอัด


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันอัด  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ