องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน  35  ราย