องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด


 เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2563 ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด