วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประตูห้องน้ำ และประตูสำนักงาน อบต.จันอัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อธงและเสาธงประกอบโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง ทะเบียน ขธ-8268 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง