วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการผู้พ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสารเทมีฟอส 1% จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง