วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ขนาด 60x90 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อเสาส่งสัญญาณวิทยุคมนาคม ความสูง 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมค์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในตำบลจันอัด จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อถังขยะเพื่อจัดเก็บขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง