วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องด้ับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง