วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคลากรด้านงานผลิตน้ำประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการยาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาด และทำอาหารสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการหน่วยงาน อบต.จันอัด ต.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลในกองช่าง ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างดำเนินการประเมินความพึงพอใจฯ ของอบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ควบคุมปั๊มอัตโนมัติ ไฟฟ้า 2 เฟส จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติไฟฟ้า 2 เฟส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง