วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างเหมาขนดิน-ถมดิน จ้างรถแบ็คโฮว์ ขุด-วางท่อ และจ้างเหมางานยาแนวรอยต่อ คสล. บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านแต๋ว หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางข้ามโนนพุดซา หมู่ที้่ 1 บ้านสำโรง
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
5  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางข้ามโนนพุดซา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคลากรด้านงานผลิตน้ำประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง