วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหัวสะพานถึงบ้านนายสนั่น หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนน คสล.จากแยกประปา ไปถึงถนนลาดยาง (ส่วนที่เหลือ) สายกลางบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมางานบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษาฯ ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ภาคเรียนที่ 2/2561 (สัญญาเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมายาม เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง