วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว พร้อมประกับยึด จำนวน 4 ชุด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จันอัดเกมส์ ครั้งที่ 17 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจัน่อัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม คลอรีน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2566 ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ระยะเวลา 20 วันทำการ 1 วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 7,500 ถุง นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 375 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาและบริการเครื่องจักร (รถแบ๊คโฮ) ในการขุดวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง