วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนายถวิล-บ้านนางทองม้วน บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนายจรูญ-บ้านนายเด่น บ้านโค้งกระชาย หมู่่ที่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นไปสระหนองไทร บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างประปา-ถนนเลียบคลอง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองทับเยี่ยว บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้านโนน หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประนอมถึงบ้านนายเอกชัย บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สระวัดจันอัด-สระประปาจันอัด บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง