วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมายาม เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากโนนกระเบื้องไปเหมืองสหกรณ์ บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 32000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จันอัด เดือนมีนาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562 เป็นเวลา 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการหน่วยงาน อบต.จันอัด มีนาคม - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง