วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อเสาส่งสัญญาณวิทยุคมนาคม ความสูง 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมค์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในตำบลจันอัด จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อถังขยะเพื่อจัดเก็บขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง