วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เทคอนกรีตทับหน้า บ้านนางสาคร-บ้านนายจวน หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเชิด-บ้านจันอัด หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการ ดูแลประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๗ เดือน (รวม ๖๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง อบต.จันอัด เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาดูแลประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒เป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฏิบ้ติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นเวลา 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง กันยายน 2562 เป็นเวลา 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง