วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัญ ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลจันอัด ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง , และทรายเคลือบสารเทมีฟอส 1% ตามโครงกาารป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา เป็นกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้นเคมีในตัว ขนาด 8x7 นิ้ว ตีนัมเบอร์ เล่มที่ 1921-2160 เลขที่ 1-50 เล่มละ 50 ชุด สำเนาสีชมพู จำนวน 12,000 ชุด ๆละ 2.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากถนนถึงหนองบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อสารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. 60x90 ซม. , พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี ขนาด 20x30 นิ้ว ,พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ขนาด 8 นิ้ว ,ผ้าส่ีม่วง , พานพุ่มดอกไม้สีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ภาคเรียนที่ 1/2562 (ช่วง 10 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง