วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางข้ามโนนพุดซา หมู่ที้่ 1 บ้านสำโรง
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
5  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางข้ามโนนพุดซา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคลากรด้านงานผลิตน้ำประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคลากรด้านงานผลิตน้ำประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการยาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง