วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารส้ม คลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดบ่อพักน้ำทิ้งประปาสำโรง บ้านสำโรง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากแยกบ้านนายถวิล-แยกบ้านนายสมจิต บ้านดอน หมู่ 6 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงหน้าประปา-ท่อคอนกรีต บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโนนพุทรา บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ศาลปู่ตา-ท่าเชิงมา บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายโนนตาด้วน (สองฝั่งคลองโตนด) บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนดิน 3 จุด บ้านใหม่ หมู่ 7 และบ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง