วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงฆ่าสุกร - หนองตะไก้ บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet(17A) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet (85A) จำนวน 3 กล่อง หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet (79A) จำนวน 1 กล่อง และตลับหมึก EPSON RIBBON รุ่น LQ2180i จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุง ผิวถนน คสล.สายบ้านเหล่า-บ้านดอน (จุดสามแยก โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม) บ้านเหล่า หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอุ๋ยถึงนานางประทีป บ้านโค้งกระพี้ หมู่ 8 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายทำนบต้นไทร หมู่ 5 บ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดร่องระบายน้ำลำเชียงไกรเพื่อสูบน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้านด่านติง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางประยูร-เหมือง บ้านโค้งกระพี้ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.เหมืองทุ่งโพธิ์ ลงลำคลัง บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายเสงี่ยม-บ้านนางสำเนียง บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง