วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลในกองช่าง ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างดำเนินการประเมินความพึงพอใจฯ ของอบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ควบคุมปั๊มอัตโนมัติ ไฟฟ้า 2 เฟส จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติไฟฟ้า 2 เฟส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องด้ับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง