วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร ถนนดิน 2 จุด บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการหน่วยงาน อบต.จันอัด เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างเหมาขนดิน-ถมดิน จ้างรถแบ็คโฮว์ ขุด-วางท่อ และจ้างเหมางานยาแนวรอยต่อ คสล. บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านแต๋ว หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางข้ามโนนพุดซา หมู่ที้่ 1 บ้านสำโรง
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง