วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการหน่วยงาน อบต.จันอัด จำนวน 3 เดือน ๆละ 8,000.- บาท ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการ ศพด.อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง จำนวน 3 เดือน ๆละ 7,000.- บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62- ธ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายจำรัส เกมกลาง บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดิน 2 จุด ถนนดินจากหัวสะพาน-บ้านนางศรีภัย, บ้านนายสวัสดิ์-ปากแยก หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง