วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาดำเนินการประเมินความพึงพอใจฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานด้านพัสดุ กองคลัง อบต.จันอัด จำนวน 3 เดือน ๆละ 7,000.- บาท เริ่ม ต.ค. 62- ธ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในตำบลจันอัด จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านด่านติง ตำบลจันอัด จำนวน 3 เดือน ๆละ 9,000.- บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62- ธ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาด้านงานประปา งานจดบันทึกปริมาณการใช้น้ำจากมิเตอร์ และเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย เขตรับผิดชอบ บ้านจันอัด ม.2 บ้านโค้งกระชาย ม. 4 โดยจ้างเหมาเป็นรายเดือนๆละ 9,000.- บาท จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. 62- ธ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง