วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมางานบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษาฯ ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ภาคเรียนที่ 2/2561 (สัญญาเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมายาม เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการหน่วยงาน อบต.จันอัด เดือน ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล ในกองช่าง อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบุคลากรด้านงานผลิตน้ำประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ บุคลากรด้านงานผลิตน้ำประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนธันวาคมา 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง