วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสลักได-โค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระดับถนน คสล. จากบ้านนางเป้า-บ้านนางธรรม หมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.จันอัด จำนวน 2 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และรร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 12566 ช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 17 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระยะเวลา 2 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังฝั่งลำเชิงไกรรวม 4 ช่วง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
26  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง