วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมสแตนเลส จำนวน 3 ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จันอัดเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการอุปกรณ์เครื่องเสียง โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จันอัดเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จันอัดเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 6 เส้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขธ 8268 นครราชสีมา จำนวน 4 เส้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง