วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวัน น้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการ Big cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวัน น้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการ Big Cleanning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม แบบก้อน และคลอรีน) กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และรร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 ช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ? 10 มิถุนายน 2565 ระยะเวลา 18 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระยะเวลา 1 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง