วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้านโนน หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประนอมถึงบ้านนายเอกชัย บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สระวัดจันอัด-สระประปาจันอัด บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหัวสะพานถึงบ้านนายสนั่น หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนน คสล.จากแยกประปา ไปถึงถนนลาดยาง (ส่วนที่เหลือ) สายกลางบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง