วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
4  ต.ค. 2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเกษตร (ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน)
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาดำเนินการประเมินความพึงพอใจฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานด้านพัสดุ กองคลัง อบต.จันอัด จำนวน 3 เดือน ๆละ 7,000.- บาท เริ่ม ต.ค. 62- ธ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในตำบลจันอัด จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง