วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง อบต.จันอัด เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ รวมเป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาดูแลประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒เป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฏิบ้ติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นเวลา 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง กันยายน 2562 เป็นเวลา 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมายาม เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากโนนกระเบื้องไปเหมืองสหกรณ์ บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 32000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จันอัด เดือนมีนาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562 เป็นเวลา 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง