วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักงานปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากทำนบ-นานายสุรพล บ้านจันอัด หมที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง-โนนตากลาง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสำรองน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อบต.จันอัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มใส แบบก้อน และคลอรีน 70-75%
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุท่อน้ำ ทำกาลักน้ำ ในเส้นทางเดินน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดดินเพื่องานสูบน้ำผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 2 บ้านจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดดินเพื่องานสูบน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง