วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2561
ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างโครงการเกรดเกลี่ย บดทับ ซ่อมแซมคันทางเดิม ถนนสายบ้านดอน-บ้านด่านคนคบ หมู่ที่ 6 บ้านดอน ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ภาคเรียนที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องเล่นดีวีดีและเครื่องเครื่องเสียงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง