วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดดินเพื่องานสูบน้ำผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 2 บ้านจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดดินเพื่องานสูบน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเททับซ่อมแซม ถนนหน้าบ้านนายถวิล- บ้านนางสมพร บ้านดอน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.จันอัด จำนวน 1 รายการ (ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสนั่น-ลำคลัง บ้านด่านติง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมืองน้อยนานางสำอาง-นานายคูณ บ้านโค้งกระพี้ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากโนนกระเบื้อง-เหมืองสหกรณ์ด้านตะวันออก บ้านจันอัด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง