วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเหมืองทุ่งหนองหิน บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเทคอนกรีตทับหน้า สายหน้าวัดด่านติง หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เทคอนกรีตทับหน้า จากบ้านนายถวิล-สามแยก หมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เทคอนกรีตทับหน้า บ้านนางสาคร-บ้านนายจวน หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเชิด-บ้านจันอัด หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการ ดูแลประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๗ เดือน (รวม ๖๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง