วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากถนนถึงหนองบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อสารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. 60x90 ซม. , พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี ขนาด 20x30 นิ้ว ,พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ขนาด 8 นิ้ว ,ผ้าส่ีม่วง , พานพุ่มดอกไม้สีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ภาคเรียนที่ 1/2562 (ช่วง 10 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนดินทรายเชื่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง