วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อตู้เอนกประสงค์เพื่อโชว์ผลงานเด็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างงานจ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุด-ถมดิน ซ่อมแซมตามคำร้องทุกข์ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างงานจ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุด-ถมดิน ซ่อมแซมตามคำร้องทุกข์ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง