วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงหน้าประปา-ท่อคอนกรีต บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโนนพุทรา บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ศาลปู่ตา-ท่าเชิงมา บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายโนนตาด้วน (สองฝั่งคลองโตนด) บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนดิน 3 จุด บ้านใหม่ หมู่ 7 และบ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัญ ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลจันอัด ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง , และทรายเคลือบสารเทมีฟอส 1% ตามโครงกาารป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา เป็นกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้นเคมีในตัว ขนาด 8x7 นิ้ว ตีนัมเบอร์ เล่มที่ 1921-2160 เลขที่ 1-50 เล่มละ 50 ชุด สำเนาสีชมพู จำนวน 12,000 ชุด ๆละ 2.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง