วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประตูห้องน้ำ และประตูสำนักงาน อบต.จันอัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อธงและเสาธงประกอบโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง ทะเบียน ขธ-8268 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อตู้เอนกประสงค์เพื่อโชว์ผลงานเด็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง